top of page

DIR

מודל אינטגרטיבי להערכה וטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים בכלל וילדים על הספקטרום האוטיסטי בפרט. על-פי המודל, על מנת לטפל בילד יש להבין את קשייו ההתפתחותיים של הילד וזיהוי הפרופיל האינדבידואלי לפיו הוא קולט, מעבד ופועל בעולם.

מטרת הטיפול לכן היא להגביר את מודעות ורגישות ההורה לדרך שבה ניתן לתקשר ולתווך לילד את העולם תוך הבנה של הפרופיל האישי שלו והתגובות הרגשיות בעקבותיו.

המודל מניח כי עבור ילדים המתקשים לתקשר עם העולם מצטמצמת ההזדמנות שלהם להתפתחות ולמידה. לכן מושם דגש של ההורה כמטפל עיקרי וחשיבות ליכולת ההורה והילד לחוות וויסות הדדי, אינטימיות, קשר, הנאה ושיתוף. 
למידע נוסף אודות ארגון DIR ISRAEL.

bottom of page