top of page

אבחון

מטרת ההערכה והאבחון הפסיכולוגים היא להבין את הגורמים המובילים לקשיים שהילד/ה חווה ולטפל בהם. ​בתהליך האבחון, נעשית הערכה של נקודות החוזק והחולשה של הילד/ה במסגרות ובהיבטים השונים בחיים.​ האבחון נעשה מנקודת מבט כוללנית ורחבה הלוקחת בחשבון את תפקודו הנוירולוגי, ההתפתחותי, הלימודי, הרגשי וההתנהגותי של הילד/ה.

האבחון מתקיים במהלך מספר פגישות (3-6) בנות 2-3 שעות עם הילד/ה והוריו/ה. פגישות אלו כוללות הכרות, הערכה קלינית תצפיתית, העברת מבחנים סטנדרטיים הבוחנים את תפקוד הילד כפי שמצופה מגילו/ה וקבלת מידע מהאנשים שמכירים את הילד בבית, במסגרת החינוכית ובקהילה בשיח טלפוני ובשאלונים מתוקפים.
תהליך האבחון מסתיים במתן דו"ח מסכם הכולל הערכה פורמלית של מוקדי הקושי והחוזק בחיי הילד (ביולוגי, פסיכולוגי, סוציאלי), ובניית תוכנית שיקום וטיפול המלווה בהמלצות לעזרה הנדרשת (רפואית, טיפולית ולימודית).

bottom of page