Sky

זכותך

אני מאמין שטיפול פסיכולוגי (וטיפול באופן כללי) צריכים להיות במחיר נגיש לכל נפש, לכן אני פועל לקידום השירות הפסיכולוגי הציבורי כנציג הפסיכולוגים השיקומיים בחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר. 

קופ"ח וביטוחי הבריאות הפרטיים מחויבים במתן שירותי אבחון וטיפול פסיכולוגי בהתאם לתנאי הפוליסה האישית וחוק בריאות הציבור. בפועל, מתן ההחזרים הכספיים מסורבל ויש מקום לשיפור. 

עד שהשירות הפסיכולוגי הציבורי יהיה זמין יותר, הנגשתי כיצד ניתן לקבל: