top of page
Image by Shai Pal

טופס הסכמה להיכלל באלפון "כולנו ביחד"

בחתימתי על מסמך זה אני מאשר לכלול את פרטיי המופיעים מטה באלפון אנשי המקצוע המתמחים בעבודה בטיפול נפשי, שישולב בדף הנחיתה "כולנו ביחד" ובאתר האינטנרט "טל שני-שרמן" ויהיה נגיש לגולשים באתר. האלפון כולל אנשי מקצוע מכל הסקטורים הרלוונטיים לעבודה עם אנשים המתמודדים עם קשייםי רגשיים ונפשיים. אני מודע לכך שהרשימה תופיע באתר אינטרנט ייעודי לאוכלוסייה זו, ומטרתה להנגיש את המידע עבורה, ועל כן ברורה לי חשיבות נכונות הפרטים הנמסרים על ידי. אני מודע לכך שהרשימה אינה כוללת דירוגים / המלצות אלא מספקת מידע בלבד, והשימוש במידע הוא לשיקול דעת ובאחריות הגולשים באתר מבלי שתחול על מנהל האתר כל אחריות בקשר עם כך. עוד אני מודע לכך כי השתתפות ברשימה הינה ללא עלות. אני מתחייב כי יש ברשותי כישורים ותעודות המוכרות בישראל לעסוק במקצוע אותו ציינתי לעיל. ידוע לי כי לא מתבצעת על יד הנהלת האתר בדיקה כלשהי ביחס לנתונים אותם אמסור ו/או ביחס לכישורי ו/או הכשרתי וכי הכללתי באלפון מסתמכת על הנתונים אשר נמסרו על ידי בלבד. בכל מקרה בו אבקש למחוק את פרטיי מהאלפון, וכן בכל מקרה בו יחול שינוי בפרטים שמסרתי לכם לעיל, אודיע להנהלת האתר על כך בכתב במייל:talshani@gmail.com. כמו כן הכללת פרטי באלפון הנה לפי שיקול דעת הנהלת האתר, אשר רשאית שלא לכלול אותם או למחקם לפי שיקול דעתה.

bottom of page