Winding Roads

הזכות לטיפול פרטי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי על מדינת ישראל לתת מענה זמין לאבחון וטיפול נפשי ופארה רפואי לילדים, בני נוער ומבוגרים המבקשים בכך ולמי שחווה קושי תפקודי (מלקויות ללמידה), נפשי, וגופני (נכות כרונית, ליקוי נוירו-התפתחותי (אוטיזם, נכות התפתחותית סומאטית).

במקרים בהם קופת החולים מתקשה לתת מענה סביר במרחק ובזמן (חודש - שלושה חודשים), עליה לתת החזר כספי מלא למטופל/ת בהתאם לתעריף משרד הבריאות.

לשם מימוש הזכות לקבלת החזר כספי לטיפול שנעשה באופן פרטי

יש לפנות ל :

  1. ביטוח בריאות משלים של קופת החולים (כללית*, מכבי, לאומית, מאוחדת).

  2. ביטוח בריאות פרטי (למשל, הראל ופמי פרימיום).

לשלוח בדוא"ל / דואר רשום עם תחילת הטיפול :

  1. הפניה מרופא המאשר את הצורך בטיפולים לאותה השנה.

  2. חשבונית מס/קבלה מקורית עם חותמת וחתימה.

  3. רישיון מקצועי וקורות חיים.

* קופ"ח כללית - החזר כספי של 109 ש"ח לכל טיפול פארה רפואי. (70 לגילאי 3-9, 55 לגילאי 10-17).