top of page

תמיכה זוגית, יכולת פתרון בעיות והתמודדות רגשית של ההורים לאחר לידת תינוק טרם המועדהרצאה שהתקיימה בכנס ה-22 של העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו, 10-9 בינואר, 2019, בנייני האומה, ירושלים הרצאה מתוך מושבים מקבילים בנושא התפתחות פגים. ההרצאה מבוססת על עבודת מחקר במסגרת התזה בתואר השני ומאמר שפורסם בעקבותיה.


ממצאי המחקר

  • אירוע הלידה המוקדמת, אשפוז התינוק ומצבו הרפואי מביאים חלק מההורים לחוש מצוקה נפשית ניכרת וכי משאבים נפשיים כיכולת פתרון בעיות ותמיכה זוגית קשורים לרמות מצוקה נפשית פחותות בקרב אלו המתמודדים עם מצבי לחץ רפואיים.

  • הורים בעלי יכולת פתרון בעיות גבוהה ואלו שמקבלים תמיכה זוגית מותאמת הינם בעלי מצוקה נפשית פחותה וזאת בהשוואה להורים בעלי יכולת פתרון בעיות נמוכה ואלו שמקבלים תמיכה זוגית שאיננה מותאמת.

  • לא נמצא קשר בין מצבו הרפואי הכולל של התינוק לרמת המצוקה הנפשית של ההורים,

  • נמצא קשר בין מדדי חולי כטיפול אנטיביוטי ונוכחות מום לבבי מולד (דוקטוס ארטריוזוס) למצוקה נפשית מוגברת.

  • רמת דתיות גבוהה ומספר ילדים גדול יותר נמצאו קשורים לרמת מצוקה נפשית מופחתת.

Comments


bottom of page